מדיניות פרטיות
האתר אינו נתמך בדפדפן זה
אנא שדרגו לדפדפן חדש יותר

קבלו הצעה

Search חפש

מדיניות פרטיות

1. פאודר הינה פעילות המתבצעת כחטיבה נפרדת בתוך חברת סקי דיל בע"מ ("סקי-דיל").

אלא אם צוין אחרת מפורשות בתנאים אלו ההתחייבות והזכויות של פאודר, הינן התחייבויות וזכויות של סקי-דיל, לכל דבר ועניין.
2. פאודר מכבדת את פרטיות הלקוחות והגולשים באתר ובאפליקציה של פאודר.
3. המידע המובא להלן מיועד לסייע ללקוחות להבין את מדיניות הגנת הפרטיות של פאודר.
4. מדיניות הפרטיות כפי שתפורט להלן, תבהיר את המקורות שבאמצעותם פאודר אוספת מידע אודות המשתמשים באתר, המטרות שלשמן פאודר אוספת את המידע, איזה מידע נאסף אודות המשתמשים, איזה שימוש אפשר שפאודר תעשה במידע, כיצד פאודר מטפלת ושומרת את המידע.
5. המידע שהלקוח מסר או ימסור לפאודר, בין בע"פ ובין בכתב, תלויה בהסכמתו וברצונו ואינה נובעת מחובה חוקית. המידע ישמר במאגרי המידע של פאודר לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. לצורך מימוש המטרות האמורות כאמור, פאודר תעביר מידע אודות לקוחות לצדדים שלישיים כמפורט במדיניות פרטיות זו.
6. פאודר אוספת מידע אודות לקוחות באמצעים השונים לרבות: (1) שימוש באתר האינטרנט ו/או באפליקצית פאודר  ועמודי הנחיתה השונים באיזה מהפלטפורמות; (2) באמצעות מידע שהלקוח מוסר לפאודר או שמתקבל אצל פאודר בקשר עם השירותים שהיא מעניקה ללקוחות.
7. המידע אשר פאודר אוספת אודות הלקוח כולל שם מלא, פרטי התקשרות (טלפון, טלפון נייד, דוא"ל), מידע בקשר עם מוצרים שרכש הלקוח, תמונה וכל מידע נוסף שהלקוח מוסר לפאודר. 
8. פאודר אוספת מידע אודות הלקוח לצורך המטרות הבאות – כולן או חלקן:

8.1. כדי להעניק שירותים ולשפר את איכותם;
8.2. לשם יצירת קשר עם הלקוח;
8.3. כדי לשלוח ללקוח מידע חשוב בנוגע לשינויים בתנאי ההתקשרות או השירות, שינויים במדיניות הפרטיות ומידע אדמיניסטרטיבי אחר;
8.4. לצורך סטטיסטיקה, מחקר, ניתוח ועריכת סקרי שביעות רצון;
8.5. כדי שנוכל להתאים ולהציע לך מגוון של מוצרים ושירותים, שאולי יתאימו לך;
8.6.  דיוור ישיר, כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הפרטיות–1981, ובכלל זה שליחת ניוזלטרים, בין אם הדיוור מבוצע על ידי פאודר, ובין אם באמצעות צדדים שלישיים;
8.7. על מנת שנוכל להציג מידע ופרסום אשר עשוי להתאים עבורך;
8.8. לצורך זיהוי הלקוח בעת פנייה אלינו;
8.9. לצורכי שיפור, תיקון, איחוד וטיוב המידע אודות הלקוח הנמצא בחזקתנו והמתייחס אל הלקוח (בין שמדובר במידע שנמסר לנו על ידי הלקוח, ובין שמדובר במידע שקיבלנו מצד שלישי);
8.10. לצורכי ניהול התשתית והפעילות העסקית של פאודר ופעולה בהתאם לכללי מדיניות ונהלים פנימיים, כולל אלו הקשורים לביצוע ביקורות, ניהול ספרים (חשבונות), מימון וניהול חשבונות, חיובים וגביות ומערכות ניהול מידע;
8.11. לצרכי בירור ויישוב תלונות, עריכת ביקורות פנימיות וטיפול בבקשות לגישה למידע או לתיקונו;
8.12. על-מנת לענות על דרישות חוק ומחויבויות רגולטוריות, לרבות בקשר להליכים משפטיים, צווים, דרישות של רשויות וכיוצ"ב;
8.13. לצורך ביסוס והגנה על זכויות משפטיות; על מנת להגן על פעילות פאודר ועל זכויותיה, אכיפה של תנאי הזמנה זו, שמיררה על ביטחון ורכוש של פאודר ו/או של חברות הקשורות בפאודר, של הלקוח ושל צדדים שלישיים; וכן לאפשר לפאודר לעמוד על זכויותיה לקבלת סעדים או לצמצם את נזקיה.

9. פאודר רשאית להעביר מידע אודות לקוחות לצדדים שלישיים כפי שיפורט להלן:

9.1. העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.
9.2. פאודר רשאית להעביר את המידע או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:
9.2.1. צדדים שלישיים אשר מעניקים לפאודר שירותים שונים ובין היתר שירותי תמיכה במערכות האבטחה ומערכות טכנולוגיית מידע (IT), שירותי אחסון מידע, שירותי עריכת סקרים ומחקרים, עורכי דין או יועצים מקצועיים חיצוניים אחרים וכן צדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים לפאודר שירותים בקשר עם פעילותה ועם מתן שירותים ללקוחות לרבות בתי מלון, בתי ספר לסקי, חנויות לציוד סקי, חברות השכרת רכב, חברות שמעניקות שירותי תחבורה ונותני שירותים נוספים אשר זקוקים למידע לשם מתן שירותים ללקוחות.
9.2.2. אם יתקבל אצל פאודר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח או מידע אודות הלקוח בהתאם לצו שיפוטי ובהתאם להוראות כל דין.
9.2.3. בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין הלקוח או מי מטעמו לבין פאודר או מי מטעמה.
9.2.4. במקרה של העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של פאודר ו/או נכסיה ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה לרבות אך לא רק במקרה של מיזוג פאודר ו/או פעילותה עם צדדים שלישיים, ולרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של שינוי שליטה, מלא או חלקי, בפאודר.
9.2.5. בכל מקרה שפאודר תסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק לפאודר, ללקוח או לצד שלישי כלשהו.
9.3. פאודר רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים כאמור לעיל במדינות או בתחומי שיפוט אחרים (לרבות בענן). יכול שהמידע יועבר למדינות בהן רמת ההגנה על הזכות לפרטיות תהא שונה מרמת ההגנה הניתנת לזכות הפרטיות בהתאם להוראות הדין הישראלי. מסירת המידע לפאודר מהווה הסכמה לאיסוף, שמירה, איחסון (לרבות בענן) ומסירה של המידע בהתאם למדיניות הגנת פרטיות זו. 
9.4. פאודר נוקטת באמצעים טכניים ופיזיים בעניין פרטיות ואבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים המקובלים. כידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין ובכל עת שבה הלקוח מוסר מידע לפאודר, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, הלקוח עושה זאת בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו. בכל מקרה, אם יש ללקוח סיבה להאמין כי העברת המידע לפאודר אינה בטוחה עוד (לדוגמה, אם הלקוח מרגיש כי ייתכן שהעברת המידע לפאודר הועמדה בסכנה), אנא עדכן את פאודר באמצעי התקשרות שבסעיף 9 להלן.
9.5. פאודר לא תישא בכל חבות והיא פטורה מכל אחריות בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו ללקוח ו/או צד שלישי, בכל הקשור להעברת המידע לפאודר, לאיסוף, לשמירה (כולל בענן), לעיבוד ולהעברת המידע לצדדים שלישיים.
9.6. פאודר תשמור את המידע אודות הלקוח לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.
9.7. אם הלקוח יספק מידע לפאודר בקשר לאנשים אחרים לרבות בני משפחתו וצדדים שלישיים נוספים, על הלקוח לעשות אך ורק לאחר: (א) שהלקוח עדכן את הצדדים השלישיים אודות תוכן מדיניות פרטיות זו; וכן - (ב) הלקוח קיבל הסכמה מהצדדים השלישיים כאמור לעיל לאיסוף, שימוש, והעברה של מידע אודות הצד השלישי בהתאם למדיניות זו ובהתאם להוראות הדין. 

10. מידע "לא אישי" – שימוש בעוגיות  (cookies):

10.1. מידע "לא אישי" הינו כל מידע אשר אינו חושף את זהותו האישית של המשתמש, ואותו פאודר אוספת בעזרת אמצעים עוגיות (cookies)
10.2. עוגיות (cookies) הינם פיסות מידע המאוחסנות ישירות על המחשב בו עושה שימוש המשתמש. עוגיות (cookies) מאפשרות לפאודר לזהות את המחשב של המשתמש ולאסוף מידע בקשר עם גלישה באתר לרבות הדפים בהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה המשתמש באתר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה באתר ועוד.
10.3. פאודר זקוקה למידע ה – "לא אישי" לצורך המטרות הבאות – כולן או חלקן:
10.3.1. לשם תפעול שוטף של האתר;
10.3.2. לשם אימות פרטים;
10.3.3. לשם ביצוע פעולות בנושא אבטחת מידע;
10.3.4. כדי להתאים ולהציע למשתמש מגוון של מוצרים ושירותים, שאולי יתאימו למשתמש;
10.3.5. על מנת שנוכל להציג למשתמש בעת ביקור באתר מידע ותכנים לרבות תכנים שיווקיים אשר עשויים להתאים למשתמש;
10.3.6. על מנת לעשות שימוש בשיווק דיגיטאלי של צדדים שלישיים לרבות גוגל, פייסבוק ועוד;
10.3.7. על מנת לבחון את דפוסי השימוש של המשתמש באתר.
10.4. כאשר משתמש מבקר באתר וקיבל את קבצי ה - עוגיות (cookies) , מספר הזיהוי של המשתמש מוקצה אוטומטית למחשב של המשתמש בכל פעם שהמשתמש מבקר באתר ניתן לזהות את כניסתו ולקבל מידע לא אישי המפורט לעיל.
10.5. משתמש אשר אינו מעוניין שעוגיות יאספו במחשבו האישי, יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במחשבו. לשם כך על המשתמש להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. ביטול עוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים באתר לא יהיו זמינים או שאיכותם תיפגע.
10.6. פאודר רשאית להעביר מידע לא אישי בקשר עם משתמשים באתר לצדדים שלישיים לרבות מידע מצרפי, מידע סטטיסטי ועוד.
10.7. פאודר עושה שימוש בכלים של ניתוח סטטיסטי, מחקר ואנאליזות של צדדים שלישיים כגון Google Analytics , Facebook Ads ועודאשר מאפשרים לאסוף מידע סטטיסטי בקשר עם השימוש שמבצעים המשתמשים באתר ובין היתר לקבל את כתובת ה - IP ממנה התבצעה הגישה לאתר, זמן שהייה באתר, סוג המכשיר ממנו מתבצעת הגלישה באתר, המידע שהמשתמש צפה בו באתר, קבצים שהמשתמש הוריד מהאתר, האתרים בהם המשתמש גלש טרם גלישתו באתר, מיקום העכבר של המשתמש על גבי המסכים באתר ועוד. השימוש בשירותים של צדדים שלישיים כאמור כפוף למדיניות הגנת הפרטיות של אותם צדדים שלישיים ולכן על המשתמש לעיין בהוראות מדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים כאמור לעיל.
10.8. הלקוח רשאי לעיין במידע אודותיו אשר מצוי במאגר המידע ואף לבקש לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק והכל בהתאם לתנאים הקבועים בחוק. ככל שהלקוח מבקש לעשות כן,  אנא צור קשר עם פאודר כמפורט בסעיף 1 למדיניות פרטיות זו.

11. כל שאלה בעניין מדיניות פרטיות זו ניתן להפנות אל נציג פאודר באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו: [email protected]

Click to Call Call us 073-2660001
התחברות
הרשמה
שינוי סיסמה
אנא הכנס את כתובת המייל שלך:
הרשמה

מלאו את הטופס ותוך זמן קצר נחזור אליכם עם הדיל הזול והמשתלם ביותר!

 

שם מלא*
טלפון לחזרה*
דוא"ל*
הצוות עומד לרשותכם כל יום בטלפון 09-8855010