תנאים ואחריות
האתר אינו נתמך בדפדפן זה
אנא שדרגו לדפדפן חדש יותר

קבלו הצעה

Search חפש

תנאים ואחריות

1. אנו מבקשים להפנות את תשומת לב הלקוחות והמתעניינים (יכונו להלן ביחד: "הלקוחות"). למידע המובא להלן כחלק בלתי נפרד מהזמנתם, והמהווה ביחד עם טופס ופרטי ההזמנה (וכן פרטים משלימים הנמצאים בשובר השכרת הרכב את חוזה ההתקשרות עם הלקוחות ו/או מי מטעמם.
פאודר הינה פעילות המתבצעת כחטיבה נפרדת בתוך חברת סקי דיל בע"מ ("סקי-דיל"). ההטבות והשירותים של סקי-דיל, לא יחולו על רוכשי החבילות של פאודר .
אלא אם צוין אחרת מפורשות בתנאים אלו ההתחייבות והזכויות של פאודר, הינן התחייבויות וזכויות של סקי-דיל, לכל דבר ועניין.
2. פאודר משמשת כמקשרת וכמתווכת בלבד בין הנוסעים לבין מפעילי וספקי השירותים השונים כגון: חברות תעופה, בתי מלון, מלונות דירות, בעלי דירות, מסעדות, מדריכים מקומיים, חברות וחנויות להשכרת ציוד, חברות הובלה, תחבורה ואוטובוסים ושירותי קרקע אחרים.
3. כתוצאה מכך, אין פאודר או סקי-דיל אחראים בכל צורה שהיא לתקלות, לשיבושים, עיכובים ונזקים אחרים אשר עלולים להיגרם מאי ביצוע ו/או ביצוע חלקי ו/או ביצוע לקוי, של שירות כלשהו המוצעים באמצעות פאודר על ידי ספקי השירותים או מי מטעמם.
4. פאודר ומי מטעמה אינם אחראים לנזקים הנגרמים לנוסע כגון נזקי גוף, מחלות, נזק למטען ו/או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לנוסע במהלך הטיסה ו/או שהייתו בחו"ל עקב תאונה, מעשה אלימות, שוד, גניבה, אשפוז, הריון, הוצאות רפואיות, אובדן מטען ו/או מסמכים ו/או כרטיסי טיסה ו/או דרכון וכיו"ב.
5. יובהר כי ככל ויבוצעו הזמנות דרך אתר האינטרנט של פאודר (ולא באמצעות נציג טלפוני), אישור סופי של ההזמנה או הודעה על כך שלא ניתן להשלים את העסקה (לרבות, אך לא רק, בשל זמינות מוגבלת של איזה מבין השירותים) יימסרו ללקוחות על ידי נציג פאודר, בהתאם לפרטים שמסר לפאודר במהלך הרישום. יובהר כי עד לקבלת אישור סופי של ההזמנה מנציג פאודר, ההזמנה לא תחייב את פאודר.
6. האמור בתנאים אלו בלשון "זכר" מתייחס גם ללשון "נקבה" ולהפך.

 

קבלת מסמכי נסיעה

7. מסמכי הנסיעה, כמפורט להלן, ישלחו לנוסע עד 3 ימים לפני מועד הנסיעה, ובתנאי שהנוסע שילם את התמורה המלאה בגין החבילה ו/או השירותים אותם הזמין ועמד בכל התחייבויותיו כלפי פאודר ו/או כלפי צדדים שלישיים.
8. השלמת התשלום ו/או התחייבות לתשלום מהווה תנאי למסירת מסמכי הנסיעה, אולם יובהר כי אי השלמת התשלום ו/או ההתחייבות כאמור, אינה פוטרת את הנוסע מהתחייבויותיו כלפי פאודר.
9. על הנוסע לבדוק את מסמכי הנסיעה, מיד עם קבלתם מפאודר או מי מטעמה, ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו (כרטיסי טיסה, שוברים לבית המלון ולהעברות, שוברים להשכרת הרכב וכו'), ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם, תואמים את ההזמנה שאותה ביצע.

 

התייצבות לטיסות
10. ככלל, חברות התעופה דורשות להתייצב בדלפק הטיסה ביציאה או בחזרה לפחות 3 שעות לפני שעת הטיסה הנקובה בכרטיס, וזאת מטעמי ביטחון ועל מנת להשלים את תהליך היציאה מאותה מדינה.
11. פאודר לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם לנוסע כתוצאה מאיחורו להתייצבות בהתאם לדרישות חברת התעופה, ובפרט זה במקרים של עיכובים שנגרמים ממזג אוויר, סגירת כבישים, עומסי תנועה וכד'.
12. לתשומת לב הנוסעים, לאחר ביצוע ההזמנה, ייתכנו שינויים בפרטי הטיסות, בין היתר אך לא רק, בשל נסיבות אשר אינן בשליטת פאודר.
13. למען הסר ספק, ההתייצבות להסעות לשדה התעופה לטיסה חזרה לישראל הינה באחריותו הבלעדית של הנוסע.
14. על הנוסע חלה האחריות להתעדכן בשעת ההמראה הסופית, טלפונית מול חברת התעופה, או באתר האינטרנט של חברת התעופה ו/או באתר האינטרנט של שדה התעופה ממנו הטיסה צפויה להמריא, וזאת כ-24 שעות לפני המועד המתוכנן, הן בנוגע להמראת הטיסה מישראל והן בנוגע להמראת הטיסה בחזרה לישראל.

 

שדות תעופה
15. פאודר אינה אחראית לנהלי ביטחון ו/או בטיחות החלים בשדות התעופה השונים בעולם.
16. יש לשים לב כי במדינות רבות חל איסור על העלאת מכשירי חשמל, מצלמות, מוצרי טואלטיקה ועוד על המטוס.
דרכון וויזות
17. באחריות הנוסע (כולל קטינים) להצטייד בדרכון תקף לשישה (6) חודשים לפחות, מיום היציאה מהארץ ובויזה/אשרת כניסה, תעודת מעבר, ככל שיש בהם צורך לפי תנאי מדינת היעד.
18. על כל נוסע מוטלת האחריות הבלעדית לבדוק את תוקף דרכונו, ושלמותו של הדרכון, כנדרש על ידי משרד הפנים ו/או כל צד שלישי אחר. יובהר כי לנוסע ו/או מי מטעמו לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי פאודר בקשר עם האמור. באם הנוסע מחזיק דרכון זר, יש לציין זאת בפני פאודר, אולם, היציאה והכניסה לישראל יעשו על-ידי הנוסע באמצעות הדרכון הישראלי בלבד.

 

טיסות
19. קיום הטיסות כפוף לתנאים המפורסמים על ידי חברות התעופה.
20. יובהר כי יתכנו שינויים בלוח הזמני הטיסות, וכן בימים ובנתיבים של הטיסות.
21. שעות הטיסות הנמסרות על ידי פאודר (באתר ו/או בפרסומים השונים), הינן בהתאם לפרסום לוח זמני הטיסות, כפי שנמסר לפאודר, נכון ליום הפרסום. האחריות לעיכובים, שינויים, ביטולים ואיבוד כבודה הינה, בכל סוגי הטיסות ועל-פי כל דין, על המוביל האווירי ו/או חברות התעופה ו/או השכר, ולפאודר לא תהא כל אחריות בקשר לכך.
22. מועדי הטיסות ונתיביהן נקבעים ע"י המוביל האווירי, ועל הנוסע לוודא את מועדי ומסלולי הטיסות בעת ביצוע ההזמנה.
23. במידה והנוסע ימצא אי התאמה בין "תוכנית הנסיעה" (פירוט שירותי התיירות לפי התאריכים שנמסרו לנוסע ב"תוכנית הנסיעה"-Itinerary) וכרטיס הטיסה, על הנוסע לפנות באופן מידי לשירות הלקוחות של פאודר או לחברת התעופה.
24. למען הסר ספק, התנאים בכרטיס הטיסה הם התנאים המחייבים את חברות התעופה.
25. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין מניעה כי הנוסע יעשה שימוש בכל סעד בדין כנגד ספקי השירותים בגין השינוי, לרבות, במקרה שהדין מאפשר זאת, ביטול העסקה.
26. הארוחות במטוס, ככל ותהיינה, מוגשות על פי המדיניות הנהוגה בחברת התעופה. ככל וישנן בקשות מיוחדות בכל הקשור לארוחות שיוגשו בטיסה (בקשה לארוחה כשרה/צמחונית וכיו"ב) ו/או בקשות אחרות בנוגע לתנאים בטיסה עצמה, הינן בגדר בקשה בלבד ופאודר אינה מתחייבת ולא תהא אחראית לאי-אספקתה של ההזמנה. תשומת לבכם כי ישנן טיסות בהם הגשת משקאות וארוחות, לרבות חטיפים, כרוכה בתשלום.
27. כרטיס טיסה לתינוק מיועד לתינוקות עד גיל שנתיים.
28. מודגש בזאת כי תיקון פרטי הכרטיס, לרבות שינוי שם נוסע הנובע ממסירת שם שגוי ו/או איות שגוי מצד הנוסע לאחר הכרטוס, יחויב בתוספת תשלום של כ-100 יורו לכל הפחות (בהתאם למדיניות הספק), מאחר וייחשב כשינוי בחברת התעופה וזאת בהתאם לנהליה.
29. במקרה בו מי מהנוסעים שעבורם נרכשה חבילה לא יופיע לטיסת הלוך (היוצאת מישראל), זכותו של אותו אדם לעלות על הטיסה חזור (לישראל) תבוטל באופן אוטומטי על ידי חברת התעופה, מבלי שיהיה זכאי לפיצוי ו/או החזר כספי מחברת התעופה ו/או מפאודר.
30. עלייה לטיסה והעלאת ציוד וכבודה למטוס הינן בהתאם למדיניות של המוביל האווירי ו/או ספק השירות בלבד.
31. על הנוסע לברר מראש איזה ציוד לא ניתן להעלות על המטוס, ולהתארגן בהתאם.
32. הנוסע לא יפנה כל טענה ו/או תלונה כלפי פאודר באשר לנזק ו/או הפסד אשר נגרם לנוסע כתוצאה מציוד אשר הנוסע לא הורשה להעלות לטיסה.
33. יובהר כי נסיעות ברכבות במדינות היעד וכן שירותים נוספים יהיו כפופים לתנאים אשר נקבעים על ידי ספקי השירות עצמן, והוראות פרק זה יחולו בשינויים המחויבים.

 

העברות
34. העברות יבשתיות מתבצעות על ידי חברות מקומיות, ופאודר אינה אחראית על כל נזק העלול להיגרם על ידי מוביל יבשתי.
35. יש לשים לב כי זמני הנסיעה משדות התעופה לאתרי הסקי ובחזרה מהם, עשויים להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, עומס התנועה בדרכים, מזג האוויר ו/או גורמים בלתי צפויים אחרים אשר אינם בשליטתה של פאודר.

 

השכרת רכב
36. לבקשת הנוסע, פאודר תבצע עבור הנוסע הזמנה של רכב מחברת השכרה, ויש להפנות כל תלונה ו/או תביעה הנוגעת לרכב השכור במישרין, אל חברת ההשכרה.
37. פאודר תזמין עבור הנוסע רכב מהסוג שיבחר, מחברת ההשכרה, ותספק לנוסע את שוברי ההזמנה וההשכרה המתאימים (להלן: "שובר ההשכרה"), והכול כפי שיסוכם וייחתם בהזמנת הנוסע.
38. פאודר אינה אחראית לזמינותו של רכב מדגם מסוים ו/או תקינות כלי הרכב ו/או זמינות נציגי חברת ההשכרה בשדות התעופה ו/או במוקדי השירות הטלפוני ו/או מתן שירותי גרר ותיקוני דרך ו/או מצב הכבישים המובילים לאתר הסקי ו/או התמצאות הנוסע בדרכים ו/או מיומנות הנהיגה של הנוסע ו/או תנאי מזג האוויר ו/או כל הוצאה כספית הנובעת במישרין ו/או בעקיפין מן השימוש ברכב.
39. תנאי השכרת הרכב ושירותים נוספים יהיו בכפוף לתנאי השוברים המונפקים ע"י הספקים וחברות השכרת הרכב עצמם.
40. יובהר כי יתכן ויהיה צורך בשימוש בצמיגי חורף, שרשראות שלג, גגון, ציוד ניווט GPS, ו/או כל ציוד נוסף אשר יהיה כרוך בעלות כספית נוספת ועל הנוסע חלה האחריות לברר עלויות אלו, ככל שישנן, מבעוד מועד ולשלם אותן ישירות לחברת ההשכרה.
41. מובא בזאת לידיעת הלקוחות, כי בחלק מן המדינות נהוג לקבוע גילאי מינימום ומקסימום לצורך השכרת רכב. גילאים אלו משתנים ממדינה למדינה ויש לבררם בעת ביצוע ההזמנה. האחריות לכך מוטלת על הנוסע בלבד.
42. שובר ההשכרה תקף לתחנת ההשכרה בלבד, תאריך ושעת לקיחת הרכב יצוינו על גב שובר ההשכרה מראש.
43. בגין כל שינוי שיתבצע, יונפק שובר חדש. יובהר כי לא יינתנו החזרים עבור ניצול חלקי של השובר.
44. כיסוי ביטוחי CDW הנו כיסוי לנזקי הרכב השכור, עם זאת, בכל מקרה של נזק לרכב השכור תחול השתתפות עצמית ראשונית במקרה של נזק או גניבה, בהתאם לתנאים הנהוגים בחברות ההשכרה.
45. במעמד ההשכרה בחו"ל, על הנוסע להציג את שובר השכרת הרכב, כרטיס אשראי (שהונפק על ידי חברה/בנק ישראלי) בינ"ל לעירבון ורישיון נהיגה בינ"ל תקף.
46. מומלץ להיעזר באמצעים השונים כגון: מפת דרכים מתאימה ו/או מערכת ניווט מסוג GPS בכדי לאתר את נתיב הנסיעה לאתר הסקי.
47. יצוין כי לעיתים ניתנת האפשרות להוספת אמצעי ניווט שונים לרכב בתוספת תשלום מחברת ההשכרה.
48. מומלץ להצטייד במספר הטלפון של מלווה פאודר באתר, במידה ויש, או לחילופין באחראי אזורי מבעוד מועד ולעדכנו בכל בעיה המתעוררת בדרך אל אתר הסקי. את מספר הטלפון ניתן להשיג משירות הלקוחות של פאודר.
49. למען הסר ספק, האחריות הבלעדית על ההגעה לבית המלון/מלון הדירות בשעה סבירה, כאשר קבלת המלון מאוישת, מוטלת על הנוסע בלבד ולנוסע לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד פאודר בכל מקרה בו יחולו עיכובים ו/או יגרמו לנוסע נזקים בשל הגעתו המאוחרת.
50. באחריות הנוסע להחזיר את הרכב, בהתאם לתנאי חברת ההשכרה, ובפרט זה, בשים לב למיקום, לשעה, מצב הרכב, כמות הדלק וכיו"ב.
51. לנוסעים דרך אוסטריה שוויץ ומדינות נוספות: חובה לרכוש לפני הכניסה מדבקת אגרה לכבישים המהירים אותה יש להדביק על שמשת הרכב.

 

בתי מלון
52. ברוב המדינות, הכניסה לחדרי בתי המלון (צ'ק-אין) מתבצעת החל מהשעה 14:00, ופינוי החדרים (צ'ק-אאוט) מתבצע עד השעה 12:00 בצהריים. מרווח הזמן האמור נועד לאפשר לצוות המלון להכין את החדרים לקראת האורחים החדשים המגיעים למלון. שינויים בזמני הכניסה והעזיבה של החדרים נתונים להחלטת המלון.
53. במקרה בו שינויים בזמני הטיסות (לרבות הקדמתן) ייגרמו לנוסע להיזקק לשהות נוספת או לחלופין, להפסד יום/ימים במלון המוזמן, פאודר לא תישא בעלות ההפסד ו/או תוספת תשלום ששולמה על ידי הנוסע, והנוסע לא יהיה זכאי להחזר ו/או פיצוי מפאודר.
54. כמו כן, במקרה בו איחורים בטיסות ייגרמו לנוסע להפסד ארוחות במלון המוזמן, לא תישא פאודר בעלות ההפסד, והנוסע לא יהיה זכאי להחזר ו/או פיצוי מפאודר.
55. רמת בתי המלון ודירוגם נקבעים ע"י משרד התיירות המקומי של כל מדינה ומדינה.
56. חלק מהשירותים המוצעים על ידי בית המלון הינם שירותים עונתיים ואינם ניתנים בכל ימות השנה. הנהלת המלון ו/או מי מטעמה וכן צדדים שלישיים עלולים בכל עת לסגור זמנית אי אלו מהמתקנים ו/או להפסיק את מתן השירותים האמורים. למען הסר ספק, אין ולא תהיה לפאודר כל אחריות בנוגע לכך.
57. במרבית בתי המלון נדרש תשלום נוסף במקום עבור שירותים מיוחדים ועבור שימוש במתקנים מיוחדים כגון: סאונה, חדר כושר, בריכה, מגבות בבריכה וכדומה. למען הסר ספק, עלויות אלו אינן כלולות במחיר החבילה אותה משווקת פאודר.
58. פאודר אינה אחראית במקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/או בנייה בבית המלון או בסמוך לו, לרבות במתקני המלון.
59. פאודר אינה אחראית להפעלה היומיומית של שירותי המלון, לרבות תקינות מערכותיו כולל מתחם הספא, טמפרטורת המים בג'קוזי או בבריכה ו/או טיבם ו/או זמינותם של שירותי המלון.
60. יובהר מפורשות כי הפעלת מיזוג האוויר ו/או החימום אינה באחריות פאודר ופאודר לא תישא באחריות כלשהי להפעלתו, גם במידה וצוין בתיאור המלון כי המלון מצויד במערכת מיזוג אויר. הפעלת המזגנים ו/או ההסקה הינה בשליטתם המוחלטת של בתי המלון ונתונה לשיקול דעתם הבלעדי.
61. ככלל, חדרי המלון הינם חדרים זוגיים המצוידים בשתי מיטות יחיד או במיטה כפולה. אין באפשרות פאודר ו/או מי מטעמה להבטיח חדר מסוג מיוחד ו/או מיטה כפולה ו/או את אורך המיטה ו/או סוג המיטה ו/או מיקום החדר בבית המלון ו/או כל דרישה נוספת.
62. במקרה של הזמנת חדר לשלושה ו/או ארבעה אנשים, יצוין כי בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטה שלישית ו/או רביעית לחדר זוגי, וכי לעיתים מיטה זו ו/או מיטות אלו הינן מיטות מתקפלות ו/או ספות ההופכות למיטה, ופאודר לא תוכל לדעת ו/או להבטיח כל דרישה העולה מכך מראש, שכן הדבר נתון לשיקול דעתו הבלעדי של בית המלון.
63. ההזמנות מתבצעות עבור חדר במלון. פאודר לא תבטיח את מיקום החדר עפ"י דרישות הנוסע, לרבות דרישות בעניין קומה ו/או מיקום מבוקש ו/או דרישות מסוימות נוספות (דוגמת חדרים צמודים ו/או מחוברים, חדרים הפונים לנוף, חדרים עם מרפסות וכד').
64. במספר בתי מלון קיימים אגפים שונים בנוסף לבניין המרכזי, פאודר ו/או מי מטעמה לא יבטיחו את האירוח והלינה של נוסעים מאותה קבוצה ו/או משפחה, בבניין המרכזי ו/או באותו אגף.
65. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של בקשה מיוחדת מצד הנוסע, תדאג פאודר להעביר את הבקשה לספק השירות או למלון, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הנוסע למילויה, אלא אם פאודר אישרה לנוסע בכתב כי בקשתו תקוים ואושרה בכתב ע"י הספק.
66. במקרה של בקשה מיוחדת אשר נכללה בהזמנה, הנוגעת לדרישות חיוניות לנוסע מפאת צרכיו הייחודיים, פאודר ו/או מי מטעמה יבדקו מול ספק השירות האם ניתן לקיים את הבקשה האמורה, אולם מבלי שפאודר תוכל להתחייב כי הבקשה תאושר על ידי הספק.
67. מחירי המלונות באירופה כוללים לרוב ארוחת בוקר קונטיננטלית ובסיסית. פאודר אינה מתחייבת כי הארוחות במלון יסופקו בחדר האוכל של המלון.
68. ייתכנו מצבים לפיהם יכנס המלון לתפוסת יתר, ועל פי הכללים הבינלאומיים לא ניתן לפנות חדרים גם אם נתקבל עבורם אישור מראש.
69. במקרה של רישום יתר ע"י בתי המלון, רשאי הספק המקומי ו/או הנהלת בית המלון להעביר את הנוסעים למלון חלופי בדרוג זהה או גבוה יותר מהמלון אותו הזמינו הנוסעים מראש. האחריות לכך, לרבות העברה למלון החלופי, חלה על הנהלת המלון ו/או הספק המקומי, ופאודר תהיה פטורה מכל אחריות לכך.
70. על הנוסע להתנהג במלון בהתאם למדיניות והכללים הנהוגים בו, לרבות בכל הנוגע לשמירה על החדרים, שמירה על סדר ושקט, פינוי חדרים וכד'.
71. יובהר כי הנוסע הינו האחראי הבלעדי לכל מקרה של נזק שייגרם, לרבות לחדר בית המלון ו/או לתכולתו, בשל מעשה ו/או מחדל שלו ו/או של אורחיו.
72. יש לקחת בחשבון כי ייתכן וכתנאי לקבלת המפתחות לחדר במלון ולתחילת השימוש בו, יידרשו הנוסעים להשאיר פיקדון כספי להבטחת שלמות החדר והציוד שבו.

 

מס עירוני
73. במרבית מקומות הלינה באירופה נגבה מכל תייר תשלום מס או היטל עירוני או מקומי בסך של עד 4.5 יורו ליום, לכל אדם.
74. התשלום האמור אינו נכלל במחיר החבילה שמשווקת על ידי פאודר, ויש לשלמו ישירות למקום הלינה במהלך החופשה, לעיתים בתחילתה.

 

דירות/מלון דירות
75. מלון הדירות הינו מבנה דירות להשכרה, הן לטווח קצר והן לטווח ארוך, המרוהט ומאובזר באביזרים הדרושים כדי לספק לשוהים בו אווירה ביתית.
76. סוג וגודל המיטות והמזרונים בדירות השונות עשויים להשתנות ממלון דירות אחד למשנהו ומדירה לדירה, ולא ניתן להתחייב על כך מראש, ולמען הסדר הטוב הם יהיו באחריותו הבלעדית ספק הדירות. יובהר כי בחלק מהדירות, ייתכן ולטובת חלק מן הנוסעים יסופקו מיטות מתקפלות, או ספות נפתחות/ספות מיטה.
77. יובהר כי במהלך השהות, וכנהוג במלון דירות/דירות, לא יוחלפו מגבות ומצעים, והחדרים לא ינוקו במהלך השבוע, והאחריות לכך תהיה על הנוסע בלבד. בחלק מן המלונות דירות/דירות, ניתן להזמין שירותי ניקיון תמורת תשלום לספק השירותים המקומי. עם זאת, יתכן ושירותי ניקיון כאמור לא יתאפשרו בחלק מהדירות, לרבות לא ביצוע תשלום.
78. במקרה של שהות במלון הדירות, וככל והנוסע ביקש להזמין ארוחות, אזי הארוחות יסופקו לנוסע במסעדות מחוץ למלון הדירות, כנגד הצגת קופון בלבד, בהתאם למדיניות של כל בית עסק.
79. שמירת הקופונים הינה באחריות הנוסע בלבד.
80. מחיר החבילה נקבע ע"פ מספר הנוסעים אשר ישהו באותו חדר במלון הדירות.
81. במקרה של ביטול אחד הנוסעים או יותר, תתכן התייקרות במחיר החבילה ליתר הנוסעים, וזאת מעבר לדמי הביטול שישולמו על ידי הנוסע/ים שהודיע/ו לפאודר על ביטול.
82. על הנוסע להתנהג במלון הדירות בהתאם למדיניות והכללים הנהוגים בו, לרבות בכל הנוגע לשמירה על החדרים, שמירה על סדר ושקט, פינוי חדרים וכד'.
83. הנוסע הינו האחראי הבלעדי לכל מקרה של נזק, לרבות לדירה ו/או לתכולתה לרבות לנזקים שייגרמו על ידי אורחיו.
84. יובהר כי ייתכן וכתנאי לקבלת החדר במלון הדירות, יידרשו הנוסעים להשאיר פיקדון כספי להבטחת שלמות החדר והציוד שבו.
85. האמור בסעיפים 81-72 יחול בשינויים המחויבים גם על דירות אשר אינן חלק מקומפלקס של מלון דירות, אלא הינן חלק ממבנים בעירת הסקי.

 

שירותים נוספים
86. שירותים הניתנים במלון ו/או בעיירת הסקי, כגון: מתקני ספורט מסוימים, טיפולי יופי, בריאות וספא, ניתנים בחלקם תמורת תשלום, על-פי נהלי בתי המלון ו/או החברה המפעילה אותם, והאחריות על ביצועם חלה על בית המלון ו/או הגוף המפעיל בלבד, מבלי שלפאודר תהא כל אחריות על טיב השירות ו/או הפעילות או על עלותם, לרבות במקרים בהם פאודר פירסמה שירותים אלו באיזה מבין פירסומיה.

 

השכרת ציוד גלישה
87. לבקשת הנוסע, ניתן להשכיר באתר ציוד סקי (הכולל מגלשיים, נעליים ומקלות) או ציוד סנובורד (בורד ונעליים) יובהר כי השכרת קסדה או אביזרים אחרים, נעשית ישירות מול חנות ההשכרה ואינה נכללת בעלות ההשכרה הבסיסית המוצגת על ידי פאודר בפרסומיה.
88. יובהר כי הציוד המושכר בחנויות אליהם מפנה פאודר את לקוחותיה, הינו ברמה סטנדרטית ומקובלת באתרי הסקי, ולא בהכרח ציוד חדש. פאודר אינה אחראית על רמת הציוד ו/או תחזוקתו ו/או שמירתו ו/או תקלות ו/או פציעות העלולות להיגרם לנוסע ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש בציוד והנוסע פוטר את פאודר ו/או מי מטעמה מאחריות לציוד כאמור, כך שלנוסע ו/או מי מטעמו לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי פאודר ו/או מי מטעמה בנוגע לציוד.
89. פאודר אינה מתחייבת להחזר כספי או שדרוג הציוד לנוסעים המגיעים עם ו/או רוכשים באתר, ציוד אישי - מלא או חלקי.
90. יצוין כי באחריות גולשים בעלי מידת נעליים חריגה או כאלה המבקשים ציוד חריג לתאם זאת מראש מול פאודר במעמד ההזמנה, ורק במידה והספק המקומי יודיע לפאודר שהוא לא יוכל לספק את הציוד המבוקש, אזי בטרם היציאה לחופשה, פאודר תזכה את הנוסע בסכום המלא ששילם הנוסע.
91. שעת לקיחת והחזרת הציוד הינה באחריות חנות השכרת הציוד, ועל הנוסע להתעדכן ולעקוב אחר שעות הפעילות של החנות ישירות מולה.
92. יובהר כי ייתכן מקרה בו לקוחות יגיעו לאתר בו חנות השכרת הציוד תהיה סגורה, מכל סיבה שהיא, ובמקרה כאמור לא תקום לפאודר אחריות כלפי הלקוח.
93. יובהר כי ייתכן ובעת הגעת הלקוח לחנות ההשכרה, לא יימצא במלאי החנות ציוד זהה לציוד שהוזמן, ובמקרה כאמור וככל ולא יעלה בידי החנות לספק ציוד חלופי מספק מקומי אחר, תזכה פאודר את הלקוח במחיר אשר נגבה ממנו בגין השכרת הציוד, והלקוח יהיה אחראי לשכור בעצמו ציוד במקום אחר בעיירת הסקי, מבלי שתהא ללקוח כל טענה כלפי פאודר.

 

הדרכות סקי
94. פאודר מתווכת בין הנוסע לבתי ספר להדרכת סקי שבאתר. ידוע למזמין כי השירותים המוזמנים על-ידו בכל הנוגע להדרכות סקי, מועדם, מיקומם, היקפם וכל עניין הקשור בהם עלול להשתנות מכול סיבה שהיא, לרבות כתוצאה מכמות השלג באתר, תנאי מזג האוויר, הוראות משתנות של אתר הסקי, מספר המשתתפים בהדרכה, רמת מיומנות הסקי השונה של כל אחד ממשתתפי ההדרכה, מגוון גילאי המשתתפים וזמינות המדריכים.
95. הנוסע מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה מאת פאודר, בגין שינויים שיחולו בהדרכות הסקי, כאמור לעיל.
96. ידוע למזמין כי הדרכות הסקי מבוצעות בקבוצות מרוכזות, ואין המדובר בהדרכות אישיות וכי אין פאודר מתחייבת על שעת תחילתו ו/או סיומו של שיעור הגלישה.
97. מוסכם על המזמין כי פאודר לא תהא חייבת בהחזרת כל תשלום בגין איכות ההדרכה ו/או שעות הדרכה בלתי מנוצלות, מכל סיבה שהיא.
98. יובהר כי קיימים אתרים בהם הדרכה מעל רמה מסוימת מצריכה תשלום לצורך הרחבת סקי פס של הגולש, והנוסע יישא בעלויות הכרוכות בכך בעצמו.
99. יובהר כי זהות המדריכים נקבעת על ידי בתי הספר לגלישה באתר, ופאודר לא יכולה להתחייב לזהות המדריכים, או לרמת השליטה שלהם בשפה האנגלית.

 

קייטנות והדרכות סקי בעברית לילדים
100. בנוסף להוראות הנוגעות להדרכה באתר כמפורט לעיל, מוצהר ומוסכם כי בכל מקרה בו המזמין מבקש להזמין הדרכות סקי לילדים (מתחת לגיל 18 שנים), יהא הדבר תחת אחריות מלאה של הורי הילד, תוך הכרתם את הסיכונים הכרוכים בספורט האתגרי והנזקים העלולים להיגרם במהלך הגלישה, וידיעתם של הורי הילד כי גלישה כאמור מהווה ספורט הטומן בחובו סיכונים רבים.
101. יובהר כי ייתכן מצב בו קבוצת ההדרכה תהיה מעורבת מבחינת גילאי המשתתפים, מינם ומגוון הגילאים ו/או מבחינת רמת הגלישה של משתתפי הקבוצה.
102. על הוריו של הילד המשתתף בהדרכה סקי, להביאו לנקודת המפגש שנקבעה מצויד בקסדת ראש תקנית ולדאוג לאיסוף הילד בחזרה מנקודת המפגש ובשעת המפגש, כפי שיודיע עליה מדריך קבוצת ההדרכה.
103. הורה הילד מתחייב להיות זמין בשעות ההדרכה ובכל מקרה בו יבקש הילד להפסיק את ההדרכה במהלכה, מתחייב הורה הילד להגיע לכל נקודה שהיא באתר, כדי לאסוף את הילד בהקדם האפשרי. מוסכם כי במקרה כאמור, לא תהא חייבת פאודר בהחזרת כל תשלום בגין שעות הדרכה בלתי מנוצלות.
104. פאודר לא תהיה אחראית על מבחר, היצע או רמת ארוחות הצהריים במידה ומוגשות במסגרת הקייטנה ו/או ההדרכה.
105. פאודר לא תהיה אחראית על ההסעות בקייטנה ו/או ההדרכה, ואלו באחריות ספקי השירות.
106. פאודר שומרת לעצמה את הזכות לביטול קבוצת קייטנה במצב בו אין מינימום משתתפים אשר נקבע ע"י פאודר לפי שיקול דעתה.
107. יובהר כי ההדרכות והקייטנות שיוצעו ללקוחות פאודר, הינן ב- 2 רמות גלישה: רמה למתחילים ורמה למתקדמים (ולא בהכרח לפי גיל הגולשים). באחריות ההורים של הילדים הצפויים להשתתף בקייטנה/הדרכה לוודא כי רמת הגלישה של הילד שנרשם לקייטנה תואמת את רמת הקבוצה.
הגלישה
108. פאודר אינה אחראית על כמות השלג, תנאי השלג ואיכותו, תנאי הגלישה ותנאי מזג האוויר באתרים השונים, ואף לא בדרכים המובילות לאתרים ומהם, ובשדות התעופה.
109. למען הסדר הטוב, פאודר אינה אחראית על הגלישה באתר, ואין היא אחראית על התאמת האתר ו/או המסלולים לרמת הגלישה והמיומנות של הגולשים.

 

ציוד הנוסע
110. פאודר אינה אחראית לכל נזק ו/או אובדן שייגרם לציוד האישי, לרבות לציוד הגלישה של הנוסע, או לכל ציוד שבו ייעשה הנוסע שימוש, בין היתר אך לא רק במהלך הטיסות, ההעברות לאתר, הגלישה באתר ו/או במקום בו מאוחסן הציוד.

 

פעילויות בחירה
111. פעילויות המוצעות למבקרים בעיירות הסקי השונות, משווקות, נמכרות ומבוצעות ע"י ספקים ומשרדים מקומיים ו/או נציגים מטעמם, ולפאודר אין כל אחריות בכל הקשור להם, אף אם נתונים בגינן יפורסמו על ידי פאודר בפרסומיה השונים.
עדכונים
112. נציגי פאודר הנמצאים, באופן קבוע או זמני בחלק מהאתרים, יפעלו לעדכן באמצעות מסרונים (SMS) ו/או באמצעות אפליקציית פאודר ו/או באמצעות אפליקציית וואטסאפ, את הנוסעים על עדכונים ו/או שינויים שעשויים לחול מעת לעת בשירותים הניתנים על ידי ספקי השירות השונים. האחריות על עדכון הפרטים ומסירתם לנציג פאודר, חלה על הנוסע.
113. בנוסף, פאודר ממליצה ללקוחותיה להוריד למכשירי הטלפון הניידים שלהם את אפליקציית סקי-דיל אותה ניתן להוריד מחנויות האפליקציות השונות. האפליקציה נתמכת על ידי מרבית מכשירי הטלפון החכמים. באפליקציה יימסרו לנוסעים עדכונים שוטפים מפאודר, בין היתר על פעילויות שונות באתרים, מבצעים שונים, שינוים ועדכונים שעשויים לחול מעת לעת בהרכב החבילה או בשירותים הניתנים על ידי ספקי השירות השונים. הורדת האפליקציה והשימוש בה אינם כרוכים בתשלום.
114. האחריות על הורדת האפליקציה למכשיר הנייד של הנוסע ועל הפעלתה, חלה על הנוסע בלבד.

 

הזמנות מוצרים
115. מעת לעת פאודר תהא רשאית להציע מוצרים ושירותים שאינם מופיעים בפרסומיה הרשמיים – על הזמנות אלו ייתכן ויחולו הוראות ומגבלות נוספות מעבר לאמור בתנאים אלו.
מיגון
116. חבילת השכרת הציוד הסטנדרטית המוצעת על ידי פאודר, אינה כוללת ציוד מיגון.
117. פאודר ממליצה לכל הגולשים לגלוש עם מיגון ראש/ישבן/ידיים/ברכיים/מפרקים וכד', אשר מתאימים לגלישה וזאת ללא תלות ברמת הגלישה.

 

ביטוח
118. על הנוסע חלה האחריות האישית והבלעדית לדאוג, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לקיומו ותקפותו של ביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיו ורצונותיו, לרבות ביטוח אישי, ביטוח תאונות, ביטוח גלישת סקי, ביטוח סיכוני ביטול העסקה, וביטוח מטען וציוד.
119. לתשומת לב הנוסעים, לידיעת פאודר, במרבית המקרים, את הזמנת הביטוח יש לבצע לפני היציאה לחופשה, ולאחר מכן לא תתכן הפקת פוליסה.
120. לידיעת פאודר, מקובל לבחור בביטוח הרחב ביותר הכולל גם הוצאות רפואיות ואשפוז ונזקים עקיפים שעלולים להיגרם לנוסע במהלך נסיעתו, בין היתר אך לא רק, עקב נסיבות שאינן בשליטתו ואינן בשליטת פאודר. למען הסר ספק, אין מדובר בהמלצה או ייעוץ מטעם פאודר, ועל כל נוסע להיוועץ בסוכן הביטוח שלו.
121. תשומת לבכם כי ישנן חברות ביטוח המציעות למבוטחים לרכוש ביטוח למקרים של ביטולי חופשה, ופאודר ממליצה ללקוחותיה לבחון את כדאיותם.

 

כרטיס SIM

122. פאודר עשויה להעניק ללקוחותיה או חלקם, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כרטיסי SIM (של ספקים מקומיים ו/או של ספקים ישראלים), הכוללים דקות שיחה וגלישה מחו"ל.
123. כרטיסי ה- SIM יוענקו ללקוחות מעל גיל 12, למעט ללקוחות היוצאים לחופשות באנדורה, סוצ'י או ליעדים אחרים לפי קביעת פאודר.
124. יובהר כי השימוש בכרטיס ה- SIM יהא באחריות הנוסע, וכי פאודר לא תהא אחראית בשום מקרה לשימושים שיבוצעו באמצעות ה- SIM על ידי הלקוחות ו/או מי מטעמם, והאחריות על ביצוע השיחות ו/או התאמת התכנים לצרכי הלקוחות תחול עליהם (ובמקרה של קטין, על האפוטרופוס מטעמו) בלבד.
125. חלוקת הכרטיסים תתבצע על ידי פאודר עד גמר המלאי.

 

שוברים לרכישת ציוד ברשת קולומביה
126. פאודר עשויה להעניק מעת לעת ללקוחותיה, כולם או חלקם, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שוברים לרכישת ציוד ברשת קולומביה.
127. גובה השוברים ותנאי מימושם (לרבות תאריך פקיעתם) ייקבעו מעל לעת על ידי פאודר ורשת קולומביה.
128. לא ניתן יהיה לממש את השוברים בנוסף להנחות נוספות ו/או מבצעים נוספים ברשת ו/או יחד עם השלמת התשלום בגיפטקארד.
129. לא ניתן להמיר את השובר למזומן, ולא יינתן עודף בגין ניצול חלקי של השובר.
130. השובר אינו ניתן למימוש בסניפי עודפים. בסניף אילת – מהשובר ינוכה מע"מ.
131. השובר הינו אישי ואינו ניתן למכירה. לא ניתן לשחזר שוברים שאבדו.
132. פאודר אינה אחראית על מימוש השוברים ו/או על המוצרים שיירכשו באמצעותם.
133. יובהר כי ככל ולאחר מימוש השובר יבטל הלקוח את החופשה אותה הזמין, תעמוד לפאודר הזכות לחייב את הלקוח בשווי השובר כפי שמומש על ידי הנוסע ו/או מי מטעמו עד לאותו המועד.

 

דמי ביטול ושינוי לחבילות סקי
134. ביטול ו/או שינוי ההזמנה ייעשה לאחר הודעתו הרשמית והכתובה של הנוסע לפאודר, אשר תתבצע באמצעות הודעת פקסימיליה או בדואר אלקטרוני, שמסירתם אושרה.
135. ביטול ו/או שינוי יהיה כרוך בתשלום דמי ביטול/שינוי כמפורט:
135.1. הזמנה שתבוטל או תשונה (בכתב) בתוך 14 ימים לאחר ביצוע ההזמנה, אולם לא בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד היציאה לחופשה, יחולו דמי ביטול/שינוי בסך 5% מעלות ההזמנה, או 100₪ לפי הנמוך מבניהם.
135.2. באם ההזמנה תבוטל/תשתנה שלא בפרק הזמן הנזכר לעיל, יחולו ביחס לכל נוסע, דמי ביטול/שינוי בשיעור משתנה, על פי מועד קבלת הודעת הביטול/השינוי אצל פאודר, כדלקמן:
*לאחר חלוף 14 ימים ממועד ההזמנה ועד 55 יום לפני מועד היציאה - 179 יורו לנוסע.
*מ-54 ימים ועד 38 ימים לפני מועד היציאה -179 יורו או 25% מעלות החבילה לנוסע לפי הגבוה מהשניים.
*מ-37 ימים ועד 16 ימים לפני מועד היציאה - 40% מעלות החבילה לנוסע.
*מ-15 ימים ועד 8 ימים לפני מועד היציאה - 70% מעלות החבילה לנוסע.
*מ-7 ימים לפני מועד היציאה ועד ליום היציאה - 100% מעלות החבילה לנוסע.

136. יובהר כי ייתכן ולדמי הביטול האמורים כאמור, תתווסף עמלת הסליקה ו/או עמלת הביטול של חברת כרטיסי האשראי, ככל שההזמנה תבוצע באמצעי תשלום זה.
137. דמי הביטול לרכיבי חבילות ולשירותים שאינם מפורטים בפרסומי פאודר ו/או באתר פאודר הניתנים על ידי ספקי השירותים (או ספקים אחרים) ו/או חבילות המותאמות כחלק מחופשת TAILOR MADE ייחודית שהורכבה בהתאמה אישית ללקוחות לפי דרישתם ו/או חבילות שאינם חלק ממלאי המוצרים אותם משווקת פאודר (כלומר, הזמנות חריגות מול הספקים מעבר למכסה שכבר שווקה ונמכרה על ידי פאודר), הרי שמרגע אישור ההזמנה על ידי הספקים (לרבות המלון או מלון הדירות), יראו את העסקה כאילו הושלמה, לכל דבר ועניין, וללא צורך באישור נוסף של הלקוח ובמקרים של ביטול ו/או שינוי, דמי הביטול יעמדו על 100% החל ממועד הזמנתם, ללא תלות במועד מסירת הודעת הביטול ו/או השינוי.
138. במקרה של קבוצת נוסעים, דמי הביטול ייגבו עבור כל נוסע בנפרד.
139. במקרה שהנוסע לא יגיע לאתר הסקי או למלון או לטיסות במועד תחילת החופשה או שיעזוב לפני תום החופשה, מכל סיבה שהיא, הנוסע יודיע על כך מידית לפאודר ובכל מקרה כאמור לא תהא פאודר חייבת להחזיר ללקוח את התשלום ו/או חלק ממנו.
140. ביטול ו/או שינוי שייעשה ביום שבת ו/או ביום שאינו יום עבודה בארץ, ייחשב (לצורך קביעת דמי ביטול) כאילו נעשה ביום העבודה העוקב.
141. מודגש בזאת כי במקרה בו יידרש לבצע שינוי בשם הנוסע לאחר הכרטוס, אשר נובע ממסירת שם שגוי ו/או איות שגוי מצד הנוסע, ייתכן והתיקון יחויב בתוספת תשלום, מאחר וייחשב כשינוי בהתאם לנהלי חברת התעופה.
142. בכל מקרה של שינוי כלשהו בהזמנה (מועדים, יעד וכו') ביוזמת הנוסע, הנוסע עשוי להידרש לשלם דמי שינוי לספקי השירותים על פי תנאי ספקי השירותים.
143. יובהר כי בכל מקרה של תקלה ו/או אי התאמה בפרטים, על הנוסע לפנות בהקדם האפשרי, ישירות או בעזרת נציגי פאודר, לספקי השירותים המתאימים. פרטי הסוכן המקומי בחו"ל מצוינים על גבי שובר שיינתן לנוסע.


מחירים ושערי חיוב
144. מחיר כרטיס הטיסה כולל מיסי נמל, היטלי ביטחון ו/או כל מס או היטל אחר החלים על הנוסע ונכון ליום ההזמנה.
145. המחיר ייקבע עם ביצוע ואישור ההזמנה ויישאר ללא שינוי. עד ביצוע ההזמנה, מחיר החבילה עשוי להשתנות מעת לעת, בין היתר בהתאם לדרישות ו/או התאמות, אשר יתבקשו על ידי הלקוח.
146. השער לתשלום יהיה שער העברות והמחאות הגבוה של המטבע הנקוב אשר נקבע ביום הקודם ליום החיוב.
147. יובהר בזאת כי תמחור החבילה הינו על בסיס החבילה הכוללת, ולא ניתן להפריד את מרכיבי החבילה ולתמחר אותם בנפרד. לפיכך, לא תשמע כלפי פאודר כל טענה ו/או דרישה לביצוע החזרי כספים בין היתר, במקרה בו הנוסע לא ניצל, מכל סיבה שהיא, איזה מבין מרכיבי החבילה ו/או במקרים בהם המחיר שנגבה מהנוסע במסגרת החבילה אינו זהה למחיר לו הנוסע היה זכאי לו היה מארגן את החופשה לבדו.
148. על אף האמור, יובהר כי המחיר של החבילה עשוי להשתנות גם לאחר ביצוע ההזמנה, וזאת בין היתר, במידה ויהיה שינוי בהרכב ובכמות הנוסעים שיחלקו את החדר במלון ו/או במלון הדירות ו/או ברכיבים אחרים של החבילה.

 

התשלום והבטחתו
149. פרטי כרטיס האשראי שיימסור הלקוח לפאודר ישמשו הן לביצוע התשלום (ללקוחות המשלמים באשראי),, והן כבטחון להבטחת ביצוע מלוא התשלומים המגיעים לפאודר בהתאם להזמנת הלקוח כפי שתאושר על ידי הלקוח ופאודר תהא רשאית לחייב את כרטיס האשראי כאמור ללא צורך בהודעה נוספת ללקוח, בכל מקרה בו הלקוח יהיה חייב לפאודר כספים, בין היתר, אך לא רק בגין דמי ביטול, הרחבת השירותים, ביצוע שינויים הכרוכים בתשלום, חיובים לצדדים שלישיים – כגון חנויות השכרת ציוד במידה והציוד יוחזר פגום ו/או לא יוחזר בכלל (באתרים בהם השכרת ציוד הינה חלק מהחבילה) וכד'. יובהר כי גובה החיוב של כרטיס האשראי אשר יבוצע על ידי פאודר כאמור, יהיה בגובה החוב של הלקוח לפאודר ו/או לספקיה, בהתאם לספרי הנהלת החשבונות ו/או ומסמכי פאודר בדבר גובה החוב כאמור, אשר יהוו ראייה לנכונות גובהו של החוב. בעצם מסירת הפרטים האמורים לפאודר, מאשר הנוסע כי אין ולא יהיו לו טענות בנוגע לחיובי הכרטיס בגין האמור. לא ניתן לעשות שימוש במסגרת ההזמנות ו/או בכל הקשור לשירותיה ולמוצריה פאודר בכרטיסי אשראי שלא הונפקו על ידי תאגיד (לרבות בנק) ישראלי, ופאודר לא תכבד עסקאות עם כרטיסים אלו.

 

החזרים
150. במקרה בו הנוסע יהיה זכאי להחזר כלשהו מצד פאודר, יבוצע ההחזר עד 7 ימי עסקים ולפי שער המט"ח שבו חויב הנוסע.
151. לא יבוצע החזר בגין שירותים או חלקי שירותים שלא נוצלו בחו"ל, בין היתר, כאלו שסופקו ו/או היו אמורים להיות מסופקים על ידי צדדים שלישים.

 

מניין הימים
152. במניין הימים המחושבים של החופשות המוזמנות על-ידי פאודר, יום היציאה מישראל ויום החזרה אליה הינם ימים חלקיים בלבד.
153. זמני היציאה מישראל וההגעה לישראל נתונים בידי חברת התעופה ואין פאודר מתחייבים להשלים את הימים במלואם.
154. יודגש כי לא ינתן החזר בעבור ארוחות במלון שלא מומשו במסגרת החופשה, בין היתר, בשל שינוי מועדי הטיסות.
155. נוסעים שיגיעו לחדר האוכל לאחר שעת סגירתו, מכל סיבה שהיא, לא יוכלו לקבל ארוחה מלאה. פאודר תפעל, אך היא אינה מתחייבת, כי לנוסעים אלו יוגשו כריכים ו/או שתוגש ארוחה קרה בחדר האוכל ו/או בחדרים.

 

שביתה
156. הנוסע מצהיר ומאשר כי ידוע לו שפאודר אינה אחראית לכל עיכוב בטיסה ו/או ביטולי טיסה ו/או פגיעה באיכות החופשה אשר נובעים משביתה ו/או השבתה של כל גורם לרבות עובדי שדה התעופה, נמל התעופה, בתי המלון ועובדיהם ולפיכך לא יהא זכאי להחזר ו/או לפיצוי במקרים כאמור.

 

כח עליון
157. מבלי לגרוע מכלליות האמור, פאודר תהא פטורה מאחריות כלפי הנוסעים בכל הקשור לביטול ו/או שינוי בחבילת הסקי שהזמינו, בכל פרק זמן שהוא אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין מכוח עליון, לרבות אך לא רק שביתות, סגר, הפרות סדר, שריפה, הצפה, מזג אויר, מרי אזרחי, מלחמה, מבצע צבאי, פלישה, מרד מגיפות, מחלות, חרם, מעצרים, תקלות טכניות ו/או כל פעולה שמעבר לשליטה הסבירה של פאודר בין אם אירוע זה היה צפוי ו/או בלתי צפוי.
158. פאודר ממליצה לנוסע לרכוש ביטוח אישי נרחב המכסה את הנזקים וכל האירועים המתוארים לעיל.
159. פאודר שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או לבטל כל טיסה ו/או חבילה (או חלק מהם) במידה ומספר הנרשמים אינו מצדיק את אספקתו של המוצר אותו רכשו הנוסעים ו/או מכל סיבה אחרת, וכן עומדת לפאודר הזכות לבטל ו/או להחליף כל מוצר אשר נרכש ע"י הנוסעים במסגרת השירותים המוצעים, במוצר ו/או שירות אחרים, והכל בכפוף לדין.
 

חילוקי דעות, מקום שיפוט והתיישנות
160. בחתימת הנוסע על טופס ההזמנה לרכישת שירותי התיירות, שהתנאים המופיעים במסמך זה הינם חלק בלתי נפרד הימנו, מסכים הנוסע לכל האמור בתנאים אלו ובטופס האמור.
161. מוסכם בזאת כי בכל מקרה של סכסוך משפטי תהיה לבתי המשפט במחוז תל-אביב, סמכות מקומית ייחודית לדון בתביעה.
162. מוסכם, על ידי הנוסע, בתנאים אלו ובחתימתו בכתב, כי תקופת ההתיישנות לכל אירוע הקשור לחבילת הסקי תקוצר בהסכמה לשנתיים ימים, מיום חזרתו ארצה של הנוסע. תנאי זה מגביל את תקופת ההתיישנות לשנתיים, בהסכמה, בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח - 1958.
163. עם ביצוע ההזמנה, לרכישת חבילת סקי ו/או שירותי תיירות ו/או מוצרים או שירותים אחרים, כמפורט בטופס ההזמנה, ולאחר חתימה על טופס ההזמנה, מצהיר הנוסע כי נכרת בינו לבין פאודר הסכם לרכישת שירותי תיירות, והנוסע מצהיר כי קרא והבין את התנאים והגבלות האחריות המפורטים לעיל, והסכים כי הינם חלק בלתי נפרד מהוראות ההסכם שבין הצדדים, ותנאים אלו מקובלים עליו.
164. הצדדים מצהירים כי כל הסכמה קודמת ו/או סיכום דברים, בכתב או בעל-פה, בטלים, וכי חתימת טופס ההזמנה מחליפה כל מצג או נתון שנמסרו לנוסע, בכתב או בעל-פה.
165. מוסכם בין הצדדים כי התנאים המופעים לעיל וביחד עם אלו המופיעים בטופס ההזמנה, מהווים את מלוא תנאי ההתקשרות בין הצדדים ולא קיימים תנאים אחרים מלבדם.

עודכן לאחרונה: 19/1/2020

Click to Call Call us 073-2660001
התחברות
הרשמה
שינוי סיסמה
אנא הכנס את כתובת המייל שלך:
הרשמה

מלאו את הטופס ותוך זמן קצר נחזור אליכם עם הדיל הזול והמשתלם ביותר!

 

שם מלא*
טלפון לחזרה*
דוא"ל*
הצוות עומד לרשותכם כל יום בטלפון 09-8855010